Polityka prywatności

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Stosujemy się w tym celu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Niniejszy dokument przedstawia najważniejsze zasady polityki prywatności, jakimi kieruje się administrator danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, które przekazują Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej, jest DL Invest Group z siedzibą w Katowicach przy ul. Mielęckiego 10 o numerach identyfikacyjnych KRS: 0000619983 oraz NIP: 9542746226.

Kontakt z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, jest możliwy pod adresem mailowym iodo@dlmagazyny.pl.

Kto posiada dostęp do danych osobowych?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej. System informatyczny, w ramach którego są przetwarzane Państwa dane osobowe, spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Dostęp do Państwa danych osobowych posiada Administrator oraz pracownicy i współpracownicy DL Invest Group legitymujący się stosownym upoważnieniem. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Administratora. Wszystkie osoby, mające dostęp do Państwa danych, zostały zobowiązane do zachowania ścisłej tajemnicy oraz dochowania należytych środków ostrożności.

Nie udostępniamy podmiotom trzecim (za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa), nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w jakikolwiek inny sposób Państwa danych osobowych, zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości) oraz jedynie w granicach prawem zakreślonych.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do udzielenia odpowiedzi na złożone (za pośrednictwem formularza bądź wysłane e-mailem) zapytanie. W przypadku kandydatów do pracy przetwarzamy dane zawarte w CV przesłanym poprzez niniejszą stronę internetową w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Przetwarzamy także Państwa dane (na podstawie odrębnie wyrażonej zgody) w celu przesyłania newslettera o charakterze informacyjnym.

Państwa dane nie są profilowane.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Zbieramy tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacji celów opisanych powyżej oraz wymagane przepisami prawa, zwłaszcza:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail i numer telefonu, adres korespondencyjny,
  • dane przekazane przez kandydatów do pracy w przesłanych przez nich CV.

W jakim czasie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz w czasie niezbędnym do zrealizowania uzasadnionego celu prawnego Administratora.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji. Mogą Państwo także żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Wymienione wyżej prawa mogą Państwo zrealizować, kontaktując się z Administratorem: iodo@dlmagazyny.pl.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Oprócz Państwa danych osobowych przetwarzamy także całkowicie anonimowe pliki cookies. Więcej na ich temat mogą Państwo przeczytać w naszej Polityce cookies.